Thursday, 06/05/2021 - 20:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • EXERCISESHe often (go) to school on foot. ……………………….It (rain) very hard now. ……………………….The sun (warm) the air and (give) us light. ……………………….Look! A man (run) after the train. ……………………………..She (go) to school everyday. ………………………………Bad students ...
  • TRẮC NGHIỆM ENGLISH 7 (HKI) I-PRONUNCIATIONS:1. a. school b. sick c. sew d. sugar2. a. middle b. mile c. kind d. time3. a. books b. cats c. papers d. maps4. a. everything b. ...
  • UNIT 1: MY FRIENDSI. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other three.1. A. letter B. friend C. pretty D. pleasure2. A. character B. classmate C. happy D. photograph3. A. enough B. volunteer C. public ...
  • * Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentences printed before it.Example: I haven’t enjoyed myself so much for years.Answer: It’s years since I enjoyed myself so much.1. The trains couldn’t ...
  • LUẬN VĂN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 6 UNIT 1: GREETINGSTest 1Choose the correct answer. Only one answer is correct.1. How are you? ________ A. I’m a student. B. Thank you very much C. Very well, thank you D. I’m Lan.2. ________ My ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐề chính thứcCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2013 – 2014Môn: Sinh họcNgày thi: 12/1/2014(Thời gian: 150 phút không kể thời gian ...
  • PHÒNG GD&ĐT H.CAO LÃNHTRƯỜNG THCS TÂN NGHĨA Để chính thứcĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013- 2014MÔN: SINH HỌCThời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm)a/ Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được trong ...
Tài nguyên